Патохистологична лаборатория


                                                          


patoh1

Лаборатория „Клинична патология” извършва всички изследвания, заложени в Договора на НЗОК и стандарта Клинична патология.
Лабораторията има следната структура:
1. Хистологичен сектор с биопсична диагностика
2. Цитологичен сектор - цитологична /конвенционална и течно- базирана и гефрирана/ експресна интраоперативна диагностика
3. Хистотека
Извършват се всички видове патоморфолични изследвания, включващи интраоперативна хистологична диагностика, цитологични и биопсични изследвания.
Основните проблеми, които решава са диагностичните казуси в областта на клиничната гинекологична патология.

Лабораторията разполага с добра апаратурна окомплектованост, позволяваща бърза и качествена обработка на изследваните материали, което е гаранция за добро качество и срочност на диагностиката – хистокинет,  парафинов център, автоматичен микротом - на фирмата Leica.
Има богат набор методики в областта на класическата хистология, хистохимия и възможности за използване на имунохистохимични методи.
Д-р Емилия Чонова
Доц. Стоян Бадъков
        patohist4               
            

    patohis3                                                              

patoh2                                                           Реклама