Играта " Селена" и "Чиполино"


ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА НА
Чиполино & Селена
Общи условия

1. Настоящите официални правила са публикувани на сайтовете на СБАЛАГ Селена - www.agselena.com и Чиполино – www.chipolino.com

2. Участниците в играта на Чиполино и Селена с участието си потвърждават, че са прочели, разбрали и приемат безусловно настоящите правила.

3. Организаторът си запазва правото едностранно да изменя настоящите правила, като евентуални изменения влизат в сила след публикуването им в горепосочените сайтове.

4. Играта на Чиполино & Селена се организира с рекламна цел.

5. Организатор на играта на Чиполино & Селена е СБАЛАГ „СЕЛЕНА” ООД, ЕИК 160044550, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив 4001, бул. „Пещерско шосе” №80.

6. Наградите в настоящата игра се предоставят от спонсора ЧИПОЛИНО” ЕООД, със седалище и адрес на управление обл. Пловдив, общ. Марица, с. Царацово, ул. „Голямоконарско шосе” №1


Участници, период и обхват на промоцията

7. Играта на Чиполино & Селена се провежда в периода от 03.04.2014 г. до 31.12.2014 г., като в началото на всеки месец ще бъдат теглени победителите за предходния, а имената им ще бъдат публикувани на сайтовете на СБАЛАГ Селена - www.agselena.com и Чиполино – www.chipolino.com

8. Играта се организира и провежда на територията на Република Българи
9.В играта право на участие има всяко дееспособно физическо лице,което пребивава на територията на Република България и е пациент на СБАЛАГ Селена – проследява бременността си или е родила в болницата в периода на играта на Чиполино & Селена.

 Правила на играта


10. Лицата, отговарящи на условията на т. 9 попълват регистрационната бланка, която ще открият до урните, разположени на регистратурите в СБАЛАГ Селена и след надлежното им попълване, същите се пускат в някоя от горепосочените урни. Регистрационната бланка се състои от две части, които съдържат уникален код. Едната част остава за участника, който, в случай на печалба, се легитимира с нея, а другата е тази, която трябва да се пусне в една от упоменатите урни.

11. В началото на всеки месец ще бъдаттеглени победителите за предходния месец. Имената им ще бъдат публикувани на сайтовете на Селена - www.agselena.com и Чиполино – www.chipolino.com
Награ
12. Изтеглените печеливши получават свободно избрани продукти от фирмен магазин на Чиполино, намиращ се в гр. Пловдив, ул. Голямоконарско шосе №1, тел: 032/921 911 на стойност 150 лв. При надвишаване размера на лимита, печелившите мога да доплатят разликата. При стойност на покупката под 150 лв., остатъчната сума не се осребрява. За да бъде използван кредитния лимит от 150 лв., печелившият трябва да предостави на касова зона в търговския обект отрязъка от бланката, съдържащ уникален код. Той е само за еднократно ползване и се оставя на обслужващият служител в търговския обект.

 

Защита на личните данни

 

13. Чрез включването си в Играта наЧиполино & Селена участниците са
съгласни с предвиденото в настоящите правила.14. Участието в промоцията предполага категоричнотосъгласие на участващите технителични данни да бъдат запазени и обработвани от Организатора.


15. Организаторът ще вземе необходимите предпазни мерки за защита
на личните данни от загуба, злоупотреба или неправомерно огласяване, в
съответствие с действащия закон. С участието си в промоцията потребителите се
съгласяват личните им данни да бъдат включени в базата данни на Организатора и
Спонсора, с цел участие в промоцията и получаването на наградите.16. Организаторът и Спонсорът гарантират, че личните данни на лицата няма да
бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели.


17. Организаторът и Спонсорът поемат задължение личните данни на участниците да
не бъдат предоставяни на трети лица.

Реклама