Административни услуги

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ УСБАЛАГ „СЕЛЕНА“ ООД

  • Писмено съобщение за раждане

                    издава се до 5 дни след раждането

                    не се изискват допълнителни документи

                    не се заплаща

  • Писмено съобщение за смърт

                    издава се до 24 часа след смъртта

                    не се изискват допълнителни документи

                    не се заплаща

  • Приемане на заявление/декларация с нотариално заверен подпис за припознаване на дете

                    издава се до 5 дни от раждането

                    не се изискват допълнителни документи

                    не се заплаща

  • Издаване на болничен лист от лекуващите лекари/лекарите по дентална медицина и ЛКК

                    издава се в деня на дехоспитализацията

                    необходими документи : лична амбулаторна карта

                    не се заплаща

  • Издаване на дубликат на болничен лист

                    издава се до 15 дни след заявяването му

 необходими документи: писмено заявление по образец

                    заплаща се 10 лв.

  • Издаване на медицинска документация (медицински рецепти, предписания, протоколи, удостоверения, свидетелства, експертизи и др.)

                    издават се в различни срокове в зависимост от вида на документа, но не по-късно от 15 дни след заявяването им

 необходими документи: писмено заявление по образец

                    не се заплащат

  • Изготвяне на етапна епикриза

                    издава се в деня на превеждането на пациента

                    не се изискват допълнителни документи

                    не се заплаща

  • Изготвяне на епикриза при изписване на пациент от лечебно заведение за болнична помощ или от дом за медико-социални грижи

                    издава се в деня на изписването

                    не се изискват допълнителни документи

                    не се заплаща

  • Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документи

                    предоставя се до 15 дни след заявяването ѝ

 необходими документи: писмено заявление по образец

                    не се заплаща

  • Запознаване на наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително със здравната информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицинските документи

                    предоставя се до 15 дни след заявяването ѝ

 необходими документи: писмено заявление по образец

                    не се заплаща