Клинична лаборатория

Клинично-диагностичният блок и лабораториите на УСБАЛАГ „Селена“ осигуряват достъп на нашите пациенти до най-новите изследвания в областта на клинично-лабораторната, имунологична, имунохематологична, алергологична и серологична диагностика.

Лабораториите включват сектори, оборудвани с модерна апаратура, поддържана от сертифицирани сервизни специалисти. Използваните методи за лабораторна диагностика са утвърдени от стандартите по съответните специалности – клинична лаборатория, клинична имунология и имунохематология.

Лабораторно-диагностичните звена имат лабораторно-информационна система от самото си създаване. Тя е в непрекъсната интегративна връзка с наличната болнична информационна система и осигурява бързина на заявяване на желание за изследване и непосредствен достъп до готовите резулатите от всеки кабинет или стационарно звено.

Лабораторно-диагностичният блок обслужва пациенти от стационарните звена, срещу заплащане и с направления за медико-диагностична дейност по договор със РЗОК. Висококачествената апаратура осигурява бързина и надеждност на получаваните резулати, скъсява времето на очакване пред кабинетите и улеснява специалистите при поставяне на диагнозата. Използваните консумативи притежават необходимите СЕ сертификати за употреба в областта на ин витро диагностиката. Всеки пациент се регистрира в модул на лабораторно-информационната система и биологичните му материали се етикетират с уникални баркод етикети, гарантиращи конфиденциалност.

Безопасността на пациентите и персонала при ежедневната работа с кръв и кръвни продукти е постигнат чрез използването на специална затворена система за взимане на билогичен материал. Тя е съставена от индивидуални комплекти за еднократна употреба, които осигуряват ефективна защита и високо качество на биологичните проби.

Контролът на извършваните изследвания и получените резултати са от изключително значение за нас. Изградена е система за ежедневен вътрелабораторен качествен контрол. Ежемесечно клинична лаборатория на СБАЛАГ „Селена“ участва в една национална и втора международна система за външна оценка на качеството.

Лабораторният персонал се състои от висококвалифицирани и отговорни специалисти.
Клинична лаборатория на УСБАЛАГ „Селена“ извършва всички изследвания, заложени в договора с РЗОК и стандарта по клинична лаборатория.

 • Хематологичен анализ – пълна кръвна картина /ПКК/, диференциално изброяване на левкоцити /ДКК/, морфология на еритроцити, ретикулоцити, скорост на утаяване на еритроцити /СУЕ/, морфология на тромбоцити, гликиран хемоглобин
 • Хемостазеологичен анализ – време на кървене /време на съсирване, протромбиново време, активирано парциално тромбопластиново време, фибриноген, фактори на кръвосъсирването, фибриндеградационни продукти.
 • Диагностика на урина – скрининг тестове и профилни изследвания
 • Диагностика на телесни течности – ликвори и пунктати
 • Биохимичен анализ на ензими, субстрати, електролити, олигоелементи
 • Анализ на показателите на липидния статус
 • Хормонална диагностика
 • Туморни маркери
 • Индивидуални белтъци
 • Имунологична диагностика – имуноглобулини, фракции на комплемента, автоантитела, ревматоиден фактор, антистрептолизин О
 • Серологична диагностика – хепатити, СПИН, сифилис, токсоплазмоза, хламидии, вродени инфекции
 • Гликиран хемоглобин / HbA1c / – използва се за скрининг, диагностика на захарен диабет и оценка на риска от развитие на микроваскуларни нарушения. Показател за качеството на провежданото лечение и контрол на диабетици. Информативната му стойност е от 6-8 седмици преди изследването. За здрави лица стойностите трябва да бъдат между 4-6%, а за добре контролираните диабетици – 6-8 %.
 • Съотношение албумин / креатинин – тест за оценка и доказване на отделяне на албумин в урината при пациенти със захарен диабет. Използва се за ранна диагностика на бъбречни нарушения. Не е необходимо събиране на 24-часова диуреза – използва се първата сутрешна урина!
 • HOMA index – хомеостазен модел за оценка на инсулиновата резистентност. Инсулиновата резистентност е важен патогенетичен механизъм за развитие на захарен диабет, менструални нарушения и синдром на поликистозни яйчници.Често се наблюдава като елемент на метаболитния синдром. При жени с неизяснен инфертилитет са налице нарушения в менструалния цикъл и в инсулиновите нива.
 • ОГТТ + трикратен инсулин – измерват се базалните нива на глюкоза и инсулин на гладно и след обременяване с глюкоза на първи и втори час. Помощен тест за оценка на инсулинова резистентност в контекста на репродуктивната имунология.
 • CRP hs / С – реактивен протеин/ – показател за диагноза и проследяване на ефекта от лечението. Острофазов белтък. Нараства бързо при възпалителни и дегенеративни процеси, постоперативни усложнения, тромботични инциденти под влияние на стимулация от цитокина IL6.
 • ROMA index – алгоритъм за оценка на риска от овариален карцином при пациенти с формации в малкия таз. Изчислява се предиктивна стойност. Калкулираният риск включва определяне на туморните маркери CA 125 и HE 4 с високочувствителни имунологични лабораторно-диагностични методи. Използва се при:

– Отдиференциране на доброкачествени от злокачествени неоплазии в малкия таз
– Доказване на ендометриален карцином в ранен стадий
– Доказване на овариален карцином, особено при безсимптомни пациенти в перименопаузална възраст
– Проследяването на нивото на HE 4 дава информация за терапевтичния отговор и корелира с находката при образните                            изследвания – ЯМР, КАТ и др.
– Важен предиктор за рецидив на заболяването