Патохистологична лаборатория

Лаборатория „Клинична патология” извършва всички изследвания, заложени в Договора на НЗОК и стандарта Клинична патология. Лабораторията има следната структура:

  1. Хистологичен сектор с биопсична диагностика
  2. Цитологичен сектор – цитологична /конвенционална и течно- базирана и гефрирана/ експресна интраоперативна диагностика
  3. Хистотека

Извършват се всички видове патоморфолични изследвания, включващи интраоперативна хистологична диагностика, цитологични и биопсични изследвания.
Основните проблеми, които решава са диагностичните казуси в областта на клиничната гинекологична патология.

Лабораторията разполага с добра апаратурна окомплектованост, позволяваща бърза и качествена обработка на изследваните материали, което е гаранция за добро качество и срочност на диагностиката – хистокинет, парафинов център, автоматичен микротом – на фирмата Leica. Има богат набор методики в областта на класическата хистология, хистохимия и възможности за използване на имунохистохимични методи.