АГ „Селена“ е първата частна болница, която сключи споразумение срещу изоставянето на бебета!

Договореностите, които бяха постигнати между трите страни, са в контекста на Конвенцията на ООН за Правата на децата, като целта е да обединят усилията си в борбата срещу изоставянето на бебета. АГ „Селена” категорично защитава правото на децата да растат в семейна среда, която е от изключително значение за здравословното им развитие. Родителите, които имат трудности, деца със специални нужди и децата от малцинствените групи, имат същото право на закрила и подкрепа, както останалите. Основната сфера на сътрудничество ще бъде в посока на предоставяне на навременна, професионална и ефективна подкрепа на семействата на новородените бебета, които са в риск от изоставяне. За тази цел представители на Фондация „За нашите деца” ще дават два пъти седмично дежурства в АГ „Селена” и ще консултират родилки, решили да изоставят своите бебета. Клиниката предоставя за ползване /безвъзмездно/ помещение, подходящо за психо-социална работа, като институциите ще бъдат своевременно информирани за родени деца с тежки увреждания, за родилки в неравностойно социално положение и за майки, изявили желание да изоставят децата си. Освен това специалистите ще разясняват от кои социални институции може да се получи подкрепа. Психолога на АГ „Селена“ – Мария Владимирова разказа, че Споразумението е разработено в съответствие със Закона за закрила на детето и е съобразен с Методическото ръководство по превенция на изоставянето на деца на ниво родилен дом, утвърдено от Министъра на здравеопазването, Председателя на Държавната агенция за закрила на детето и Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане. Грижата за децата в риск, за децата със специални нужди и за родителите в неравностойно социално положение е грижа и отговорност не само на държавата, а и на цялото общество! С подписването на това споразумение ръководството на АГ „Селена” за пореден път доказа, че тук работят не само едни от най-добрите специалисти, но и социално отговорни хора с големи сърца и с грижа за децата на България!